Algemene voorwaarden

Artikel 1                TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes ( aanbiedingen en dergelijke daaronder begrepen) en overeenkomsten van Oringe NBC B.V.

Artikel 2                DEFINITIES

 1. Onder ‘algemene voorwaarden’ worden verstaan de onderhavige bepalingen.
 2. Onder ‘ Oringe’ wordt verstaan Oringe NBC B.V.
 3. Onder ‘ afnemer’ wordt verstaan degene die met Oringe contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 4. Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van Oringe een overeenkomst met de afnemer aan te gaan.
 5. Onder ‘zaken’ wordt verstaan alle stoffelijke objecten, te verrichten werkzaamheden en diensten door Oringe waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 6. Onder ‘aflevering’ wordt verstaan het door of namens Oringe feitelijk ter berschikking stellen van zaken en diensten aan de afnemer of een door deze aangewezen derde.

Artikel 3                OFFERTES/TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes van Oringe zijn vrijblijvend.
 2. Mondelinge offertes komen, behoudens andersluidende mededeling van Oringe, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen acht dagen zijn aanvaard.
 3. Schriftelijke offertes komen, behoudens andersluidende mededeling van Oringe, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen dertig dagen zijn aanvaard.

Artikel 4                MEDEDELINGEN

 1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen ter aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

Artikel 5                CATALOGI, FOLDERS, DRUKWERKEN, PRIJSLIJSTEN

De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, websites en dergelijke wordt door Oringe met grote zorg samengesteld doch bevat uitsluitend algemene informatie die Oringe niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Artikel 6                GEGEVENSVERSTREKKING DOOR AFNEMERS

Oringe is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of overeenkomst niet correct en/of niet volledig zijn, Oringe kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getroostte inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de afnemer.

Artikel 7                INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met schriftelijke toestemming van Oringe gebruik worden gemaakt van tekeningen, specificaties, modellen en ontwerpen en dergelijke die van haar afkomstig zijn. Hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven in alle gevallen toebehoren aan Oringe.
 2. De afnemer is verplicht alle gegevens betreffend Oringe – die ter zake van tekeningen , modellen, ontwerpen en dergelijke daaronder begrepen – waarvan hij in het kader van onderhandelingen en/of het totstandkomen en uitvoeren van overeenkomsten niet zullen schenden.

Artikel 8                PRIJZEN

 1. Alle door Oringe gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren en, behoudens uitdrukkelijk aangegeven afwijking , exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzekerings- en verzendings- of afleverkosten.
 2. Oringe is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet afgeleverde en/of niet behaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren , zoals grondstof prijzen, lonen, valutawisselkoersen, indien na het sluiten vann de overeenkomst drie maanden zijn verstreken.
 3. Oringe is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 9                EENMALIGE EMBALLAGE

Eenmalig emballage die door Oringe met de zaken aan de afnemer is rekening wordt gebracht en wordt afgeleverd, wordt door Oringe niet teruggenomen.

Artikel 10             TIJDSTIP VAN AFLEVERING

Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn nimmer ( te beschouwen als) fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Oringe derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 11             LEVERING OP AFROEP

Indien levering op afroep is overeengekomen is de afnemer gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

Artikel 12             OVERGANG VAN RISICO

Alle risico’s ter zake van door Oringe af te leveren zaken gaan over de afnemer op het moment van aflevering.

Artikel 13             PLAATS VAN AFLEVERING

Als plaats van aflevering geldt het overeengekomen afleveradres en, bij gebreke daarvan, de feitelijke vestigingsplaats van Oringe.

Artikel 14             VERVOER

Indien Oringe zorgdraagt voor aflevering van de zaken bij de afnemer, geschiedt het vervoer van die zaken behoudens andersluidende schriftelijke afspraak voor rekening en risico van Oringe.

Artikel 15             EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van de door Oringe aan de afnemer afgeleverde zaken gaat pas op de afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Oringe uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te bevorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Oringe raakt door haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de afnemer van Oringe ontvangen zaken zaken ver-of bewerkt.De afnemer gaat bedoelde zaken in elk geval-automatisch- houden voor Oringe. In voorkomende gevallen is de afnemer gehouden op eerste verzoek daartoe ( mede) ten behoeve van Oringe een pandrecht te vestigen op met behulp van door Oringe afgeleverde zaken nieuw ontstane zaken.
 3. De afnemer is uitsluitend bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verkopen in de normale bedrijfsuitoefening.Hij is dehalve niet bevoegd de zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 16             RECLAMETERMIJN/ONDERZOEKSPLICHT

 1. De afnemer is steeds gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De afnemer dient zich, op straffe van automatisch verval van zijn rechten, tegenover Oringe onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering, schriftelijk te beroepen op een gebrek in de door Oringe verschafte prestatie.

Artikel 17             NAKOMING GARANTIE

Oringe garandeert normale, bij het product behorende deugdelijkheid, gedurende maximaal 12 maanden. Deze garantie gaat in ieder geval niet verder behoudens voor een door Oringe van het betreffende artikel aangegeven maximum garantie.

Artikel 18             RETOURZENDING

Oringe is nimmer gehouden afgeleverde zaken terug te nemen. Indien Oringe in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar afgeleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in originele verpakking te worden teruggeleverd.  De afnemer is alsdan aan Oringe de aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 19             AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Oringe tegenover de afnemer –uit welken hoofde ook – ter zake van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot EUR 5000,- dan wel, indien dat bedrag hoger is,het bedrag waarvoor daadwerkelijk dekking blijkt te bestaan onder enige verzekering en/of waarvoor verhaal op derden mogelijk blijkt te zijn.  Oringe is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
 2. Alle ondergeschikten van Oringe kunnen zich tegenover de afnemer en zonodig ooktegenover derden op gelijke voet als Oringe beroepen op bovenstaande bepalingen.

Artikel 20             OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING)

1. Onder overmacht van Oringe wordt in ieder geval verstaan:

– omstandigheden met betrekking tot personen en/of material, waarvan Oringe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst daarvoor onmogelijk wordt dan wel voor Oringe dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid van Oringe niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd.

– stakingen;

– de omstandigheid dat Oringe een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet , niet tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt.

2. In geval van overmacht is Oringe niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

3. Indien een situatie van overmacht langer aanhoudt dan zes maanden kunnen partijen de overeenkomst ontbinden.

Artikel 21             BETALING

 1. Alle door de afnemer verschuldigde factuurbedragen dienen door Oringe in contanten of door bijschrijving op een van haar bankrekeningen te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum,bij betaling 14 dagen wordt een korting verleend van 0,5 procent.  Bij gebreke waarvan afnemer automatisch verzuim is en over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is vanaf laatstbedoelde datum een rente verschuldigd is van 1,5 procent rente per maand.  Ingeval van overschrijding van vorenbedoelde of enige andere overeengekomen betalingstermijn vervallen daarmee automatisch alle bijzonder, ter zake van de betaling tussen partijen gemaakte afspraken die ten voordele van de afnemer strekten.
 2. Betalingen van de afnemer strekken steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente ( in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
 3. De afnemer is gehouden Oringe spontaan en overwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden Oringe schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.

Artikel 22             VERREKENING

De afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichtingen enerzijds te verrekenen met een verplichting van Oringe.  Een reclame van de afnemer schort zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens Oringe niet op.

Artikel 23             KOSTEN

 1. De afnemer is gehouden alle (buiten) gerechtelijke kosten te voldoen die Oringe heeft moeten maken met het feit dat de afnemer in gebreke is gebleken zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen.
 2. Ingeval van niet tijdige betaling is door de afnemer verschuldigde vergoeding wegens externe buitengerechtelijke kosten ten minste gelijk aan 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag, zulks met een minimum per geval van Euro 350,-

Artikel 24             OPSCHORTING

1. Indien de afnemer failleert, faillissement of surceance van betaling aanvraagt en/of in gebreke is met de juiste en /of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen:

a) zijn de verplichtingen van Oringe tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddelijk opgeschort totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan;
b) kan Oringe van de afnemer volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen,bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de afnemer.

2. Oringe is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledig betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/ofniet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 25             CONVERSIE

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch ( van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de overage bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
 2. In dat geval behouden de overage bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid

Artikel 26             TOEPASSELIJK RECHT

Elke rechtsverhouding tussen Oringe en de afnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag alsmede –voor zover mogelijk- van enig ander relevant bestaand of toekomstig verdrag wordt uitgesloten.

Artikel 27             GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere ander rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Groningen.
 2. Oringe blijft evenwel gerechtigd harerzijds een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.